Icon

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1.     Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników strony www.lgsmaximal.pl (dalej: Użytkownik) przez Administratora danych osobowych. Niniejsza Polityka opisuje również reguły i zasady wykorzystywania i obsługiwania plików „cookies”.

2.     Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3.     Definicje:

-   Administrator – administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: www.lgsmaximal.pl jest spółka LGS Material Handling Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, adres siedziby: 62-052 Komorniki, ul. Towarowa 18, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708931, której dokumentacja jest prowadzona przez w Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, REGON 36898042400000, NIP 7773301581 (dalej również LGS).

-   Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

-   Polityka – niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych oraz zasad korzystania z plików cookies.

-   RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

-   Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.logis.pl

4.     LGS mając na względzie obowiązek poszanowania prawa do prywatności oraz obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych i właściwego zabezpieczenia przekazanych danych wprowadza niniejszą politykę prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez LGS – w przypadkach, w których LGS jest Administratorem Danych Osobowych swoich klientów, osób zainteresowanych współpracą, bądź odwiedzających stronę internetową. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym za pośrednictwem strony internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

II. Przetwarzanie i administrowanie danymi osobowymi

1.      LGS jest Administratorem danych osobowych swoich klientów oraz osób zainteresowanych współpracą bądź odwiedzających stronę internetową www.lgsmaximal.pl. Oznacza to, że dane osób odwiedzających stronę internetową i korzystających z formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie lub wysyłających wiadomości mailowe na adres email LGS podany na stronie internetowej takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP oraz inne dane podane przez Użytkownika są przetwarzane przez LGS na zasadach określonych w niniejszej Polityce. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
Dane kontaktowe Administratora: Adres siedziby: 62-052 Komorniki, ul. Towarowa 18, e-mail: info@lgsmaximal.pl, tel. : +48 61 66 46 990

2.     Dane osobowe przetwarzane są:

– zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

– zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych,

– w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

– w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

– w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeżeli wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

– dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu wynikającym z konkretnego formularza, np. w celu kontaktu.

Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe przetwarzane są:

– dla potrzeb podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz wykonywania świadczeń zgodnie z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.

– dla celów marketingowych Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora lub art. 6 ust. 1 lit. a – udzielona zgoda.

– dla celów marketingowych osób trzecich, w tym partnerów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w oparciu o udzieloną zgodę, przy czym w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

– w celu dopełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega.

– ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.

 

4.     Odbiorcami danych osobowych są:


Dane osobowe i eksploatacyjne Użytkowników mogą być ujawniane i przekazywane podmiotom zewnętrznym, tj:

– podmiotom przetwarzającym, którym LGS powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. podmiotom świadczącym usługi obsługi informatycznej, konsultacyjne, pomoc prawną lub księgową – działającym na zlecenie LGS;

– organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw LGS lub bezpieczeństwa użytkownika, pracowników LGS i zasobów LGS;

– podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową,

– podmiotom współpracującym przy wykonaniu umowy, w tym dostawcom usług remontowo-budowlanych, notariuszom, bankom, zarządcom budynków oraz wspólnotom mieszkaniowym,

– w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z Użytkownikiem i na zasadach oraz warunkach określonych w umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem;

5.     Okres przechowywania danych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub okres realizacji świadczeń z tytułu zawartej umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem przedmiotu umowy oraz dostawą towarów i usług ) – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy .W zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywane i świadczone przez LGS oraz w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu – jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów. W przypadkach gdy dane osobowe są przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni produktów i usług Spółki dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez osobę uprawnioną/Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W przypadkach gdy dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

6.     Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

– prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

– prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

– prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

– prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – strona internetowa https://www.uodo.gov.pl/

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

– prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora (nie w formie automatycznej), wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (profilowanie),

– prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.     Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do nawiązania kontaktu lub zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.

8.     Profilowanie. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Niemniej jednak informujemy, iż korzystamy z systemów rejestrujących ruch na naszej stronie internetowej (profilowanie np. Google Analytics).

9.     Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, LGS będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.

10.     Ochrona prywatności osób niepełnoletnich. Strona internetowa nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników, nadawców i odbiorców wiadomości.


Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. LGS wymagać będzie przedmiotowej zgody w każdym przypadku, gdy uzyskamy wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

11.     Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie.

 

III. Informacje dotyczące plików „cookies”

1.     Strona internetowa www.lgsmaximal.pl (dalej Serwis) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.     Pliki cookies to niewielkie pliki wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania Serwisu. Niektóre z nich są niezbędne w celu korzystania z usług świadczonych przez portal, w szczególności służą utrzymaniu sesji, dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać adresu strony. Niektóre są przez witrynę zbierane w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz ułatwia użytkownikom powrót do witryny w ramach autouzupełniania okien wyszukiwania. Dotyczy to w szczególności ciasteczek Google Analytics oraz Google Adwords.
Google Analytics i Google Adwords to usługi udostępniane przez Google LLC („Google”). Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu, w tym autouzupełniania okien wyszukiwania. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek wynikał będzie z przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Informacje zbierane przez pliki Cookies są przekazywane Google LLC i przechowywane na serwerach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazując dane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego Google LLC zapewnia, że podlega certyfikacji w ramach programu UE – USA Privacy Shield, a zakres tej certyfikacji obejmuje dane osobowe użytkowników https://www.privacyshield.gov/list. Informacje dostarczone przez usługę Google Analytics i Google Adwords Administrator witryny wykorzystuje wyłącznie w celu poprawienia funkcjonalności i oferty Serwisu oraz własnych usług i nie przekazuje ich do innych podmiotów.

4.     W ramach cookies mogą być zbierane informacje dotyczące adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

5.     Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści Strony internetowej z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

6.     Na stronie internetowej LGS wykorzystujemy następujące pliki cookies :

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk “lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook).

– „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.

7.     Rezygnacja z cookies. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari). Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez witrynę z cookies w sposób i w celach określonych powyżej.

8.     Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane są zachowywane i wykorzystywane tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

9.     Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.

10.  LGS informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

IV. Postanowienia końcowe

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego LGS oraz przetwarzanie zgromadzonych danych w taki sposób aby w możliwie najmniejszym stopniu ingerować w prywatność osób korzystających z Serwisu.

LGS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.lgsmaximal.pl.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.