Icon

- pełny, ograniczony czy uproszczony dozór techniczny?

Wózki widłowe

Baner LGSMaximal wozki widlowe UDT 1000x750

Wózki widłowe

- pełny, ograniczony czy uproszczony dozór techniczny?

Wszystkie wózki widłowe posiadające mechaniczny układ podnoszenia podlegają przepisom UDT.

Poprzez mechaniczny układ podnoszenia rozumiemy wszelkiego rodzaju napędy, które nie wymagają bezpośredniego udziału siły ludzkich mięśni podczas podnoszenia ładunku. Pamiętajmy, że nawet wózki widłowe z ręcznym układem jezdnym, ale posiadające mechaniczny układ podnoszenia zgodnie z definicją podlegają pod UDT i wymagają uprawnień UDT do obsługi tego typu urządzeń oraz podlegają przepisom dotyczącym dozoru technicznego.

Wózki mogą być jednak objęte dozorem technicznym w zróżnicowanym zakresie, a co za tym idzie muszą podlegać określonym przez UDT badaniom.

W przypadku wózków widłowych najczęściej wymagany jest dozór pełny, co wynika z zagrożeń, jakie może spowodować brak odpowiedniej sprawności technicznej wózka. W niektórych przypadkach możemy mówić o dozorze ograniczonym, jednak dotyczy on jedynie wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, prowadzonych przez operatora lub zdalnie sterowanych.

Istnieje również dozór uproszczony, jednak nie dotyczy on wózków widłowych.

Podsumowując, dozorem pełnym objęte są:

  • wózki jezdniowe z wysięgnikiem
  • wózki jezdniowe, na których osoba obsługująca jest podnoszona wraz z ładunkiem
  • wszystkie wózki widłowe z mechanicznym napędem unoszenia z podestem lub siedziskiem dla operatora.

Za wszystkie czynności związane ze zgłoszeniem, rejestracją i badaniami odpowiada właściciel wózka.

Każdy zakupiony wózek z mechanicznym napędem podnoszącym, zaraz po zakupie powinien zostać zgłoszony i zarejestrowany w UDT, a jego eksploatacja jest dozwolona tylko i wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez lokalny oddział UDT.

Przy dozorze technicznym pełnym, wózki widłowe dopuszczone do eksploatacji wymagają przeprowadzania badań okresowych (co 12 miesięcy), przeglądów konserwacyjnych (co 30 dni) oraz badań doraźnych (powypadkowych lub poawaryjnych), wykonywanych przez inspektora UDT. Inspektor UDT ma również prawo sprawdzania zaświadczeń i uprawnień osób obsługujących i konserwujących urządzenie.

Ograniczony nadzór (dotyczący wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia – prowadzonych lub sterowanych zdalnie) wymaga również zgłoszenia do UDT, dopuszczenia do eksploatacji oraz badań konserwacyjnych (co 60 dni), ale nie ma obowiązku przeprowadzania technicznych badań okresowych. Konieczna są jednak badania kontrolne (powypadkowe, poawaryjne). Również w tym przypadku operatorzy i konserwatorzy muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikujące do konserwacji/obsługi danego urządzenia.